Všeobecné informace

Ochranu osobních údajů nechápeme jen jako povinnost, nýbrž spíše jako náš cíl. Každé zpracování osobních údajů se proto provádí s největší péčí a podle pravidel základních zásad evropského práva o ochraně osobních údajů. Veškeré společnosti ENGEL Gruppe zpracovávají osobní údaje za dodržení všech předpisů na ochranu osobních údajů. Následně vám kromě informací o ochraně osobních údajů u společnosti ENGEL poskytneme rozsáhlé pokyny na téma newsletter, analýza webové stránky, jakož i integraci služeb třetích stran.

Přesnější informace naleznete v našich informačních dokumentech:

podle článku 13 GDPR

podle článku 14 GDPR

Právní upozornění

Obsah on-line nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Záruční nároky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo nemateriální povahy, způsobené používáním nebo nepoužíváním zobrazených informací, příp. používáním chybných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádný prokazatelný úmysl nebo hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění měnit, doplňovat, odstraňovat či jejich zveřejnění částečně nebo trvale odstranit.

Odkazy

Při přímém nebo nepřímém odkazu na cizí internetové stránky („odkazy"), které nejsou odpovědností autora, vstoupí záruka v platnost pouze v případě, když má autor o obsahu povědomí a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné využívání zabránit v případě nezákonného obsahu. Autor proto výslovně prohlašuje, že v době propojení odpovídající odkazované stránky neobsahovaly nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsahy odkazovaných/propojených stránek. Tímto se proto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech vytvořených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvláště za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl uveden odkaz, nikoli ten, kdo na příslušný obsah pouze odkazuje prostřednictvím odkazu.

Autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licencí. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a příp. třetími stranami chráněné obchodní značky a ochranné známky podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty, zůstává pouze u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo zcela neodpovídaly platnému právnímu stavu, zbývající části dokumentu zůstávají tímto nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.